خریدار کاغذ باطله در درگز

خریدار عمده کاغذ باطله در درگز

خریدار دفتر و کتاب در درگز

خریدار اسناد و اوراق در درگز

خریدار پوشال در درگز

خریدار فرم و برگه باطله در درگز

خریدار ضایعات کاغذ در درگز

آخرین قیمت کاغذ باطله در درگز

قیمت کاغذ باطله در درگز

خریدار کاغذ باطله کیلویی در درگز

خریدار پوشال رنگی در درگز

خریدار مجله باطله در درگز

خریدار کتاب باطله در درگز

خریدار روزنامه باطله در درگز

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.