خریدار کاغذ باطله در داریان

خریدار عمده کاغذ باطله در داریان

خریدار دفتر و کتاب در داریان

خریدار اسناد و اوراق در داریان

خریدار پوشال در داریان

خریدار فرم و برگه باطله در داریان

خریدار ضایعات کاغذ در داریان

آخرین قیمت کاغذ باطله در داریان

قیمت کاغذ باطله در داریان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در داریان

خریدار پوشال رنگی در داریان

خریدار مجله باطله در داریان

خریدار کتاب باطله در داریان

خریدار روزنامه باطله در داریان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.