خریدار کاغذ باطله در فشم

خریدار عمده کاغذ باطله در فشم

خریدار دفتر و کتاب در فشم

خریدار اسناد و اوراق در فشم

خریدار پوشال در فشم

خریدار فرم و برگه باطله در فشم

خریدار ضایعات کاغذ در فشم

آخرین قیمت کاغذ باطله در فشم

قیمت کاغذ باطله در فشم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در فشم

خریدار پوشال رنگی در فشم

خریدار مجله باطله در فشم

خریدار کتاب باطله در فشم

خریدار روزنامه باطله در فشم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.