خریدار کاغذ باطله در گنبد کاووس

خریدار عمده کاغذ باطله در گنبد کاووس

خریدار دفتر و کتاب در گنبد کاووس

خریدار اسناد و اوراق در گنبد کاووس

خریدار پوشال در گنبد کاووس

خریدار فرم و برگه باطله در گنبد کاووس

خریدار ضایعات کاغذ در گنبد کاووس

آخرین قیمت کاغذ باطله در گنبد کاووس

قیمت کاغذ باطله در گنبد کاووس

خریدار کاغذ باطله کیلویی در گنبد کاووس

خریدار پوشال رنگی در گنبد کاووس

خریدار مجله باطله در گنبد کاووس

خریدار کتاب باطله در گنبد کاووس

خریدار روزنامه باطله در گنبد کاووس

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.