خریدار کاغذ باطله در ایزدخواست

خریدار عمده کاغذ باطله در ایزدخواست

خریدار دفتر و کتاب در ایزدخواست

خریدار اسناد و اوراق در ایزدخواست

خریدار پوشال در ایزدخواست

خریدار فرم و برگه باطله در ایزدخواست

خریدار ضایعات کاغذ در ایزدخواست

آخرین قیمت کاغذ باطله در ایزدخواست

قیمت کاغذ باطله در ایزدخواست

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ایزدخواست

خریدار پوشال رنگی در ایزدخواست

خریدار مجله باطله در ایزدخواست

خریدار کتاب باطله در ایزدخواست

خریدار روزنامه باطله در ایزدخواست

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.