خریدار کاغذ باطله در شربیان

خریدار عمده کاغذ باطله در شربیان

خریدار دفتر و کتاب در شربیان

خریدار اسناد و اوراق در شربیان

خریدار پوشال در شربیان

خریدار فرم و برگه باطله در شربیان

خریدار ضایعات کاغذ در شربیان

آخرین قیمت کاغذ باطله در شربیان

قیمت کاغذ باطله در شربیان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شربیان

خریدار پوشال رنگی در شربیان

خریدار مجله باطله در شربیان

خریدار کتاب باطله در شربیان

خریدار روزنامه باطله در شربیان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.