خریدار کاغذ باطله در طالخونچه

خریدار عمده کاغذ باطله در طالخونچه

خریدار دفتر و کتاب در طالخونچه

خریدار اسناد و اوراق در طالخونچه

خریدار پوشال در طالخونچه

خریدار فرم و برگه باطله در طالخونچه

خریدار ضایعات کاغذ در طالخونچه

آخرین قیمت کاغذ باطله در طالخونچه

قیمت کاغذ باطله در طالخونچه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در طالخونچه

خریدار پوشال رنگی در طالخونچه

خریدار مجله باطله در طالخونچه

خریدار کتاب باطله در طالخونچه

خریدار روزنامه باطله در طالخونچه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.