خریدار کاغذ باطله در طارم

خریدار عمده کاغذ باطله در طارم

خریدار دفتر و کتاب در طارم

خریدار اسناد و اوراق در طارم

خریدار پوشال در طارم

خریدار فرم و برگه باطله در طارم

خریدار ضایعات کاغذ در طارم

آخرین قیمت کاغذ باطله در طارم

قیمت کاغذ باطله در طارم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در طارم

خریدار پوشال رنگی در طارم

خریدار مجله باطله در طارم

خریدار کتاب باطله در طارم

خریدار روزنامه باطله در طارم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.