خریدار کاغذ باطله در طوالش

خریدار عمده کاغذ باطله در طوالش

خریدار دفتر و کتاب در طوالش

خریدار اسناد و اوراق در طوالش

خریدار پوشال در طوالش

خریدار فرم و برگه باطله در طوالش

خریدار ضایعات کاغذ در طوالش

آخرین قیمت کاغذ باطله در طوالش

قیمت کاغذ باطله در طوالش

خریدار کاغذ باطله کیلویی در طوالش

خریدار پوشال رنگی در طوالش

خریدار مجله باطله در طوالش

خریدار کتاب باطله در طوالش

خریدار روزنامه باطله در طوالش

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.