خریدار کاغذ باطله در زواره

خریدار عمده کاغذ باطله در زواره

خریدار دفتر و کتاب در زواره

خریدار اسناد و اوراق در زواره

خریدار پوشال در زواره

خریدار فرم و برگه باطله در زواره

خریدار ضایعات کاغذ در زواره

آخرین قیمت کاغذ باطله در زواره

قیمت کاغذ باطله در زواره

خریدار کاغذ باطله کیلویی در زواره

خریدار پوشال رنگی در زواره

خریدار مجله باطله در زواره

خریدار کتاب باطله در زواره

خریدار روزنامه باطله در زواره

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.